کجایند صفدر حسینی ها تا پاسخ بدهند چگونه با وقاحت نتیحه زحمات این شهدا را به باد می دهند

 تا ابد به آنانکه شان را از گردن خویش درآوردند تا مانند مادرشان و بی مزار بمانند مدیونیم

سراج معلم